Prawo do odwołania od decyzji odmownej w sprawie świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla…

Do końca marca 2018 roku, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wydała decyzje odnośnie złożonych przez emerytów i rencistów wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla w kwocie po 10.000 zł na osobę. Jak wynika ze wstępnych danych ponad 7 tys. wniosków zostało rozpatrzonych decyzją odmowną. Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty.
Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Zgodnie z ustawą z dnia 12.10.2017 roku na decyzję odmowną przysługuję Ci w terminie 14 dni odwołanie do Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla miejsca zamieszkania odwołującego. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Zazwyczaj odmowy organ wydający uzasadniał złożeniem wniosku przez osobę nieuprawnioną. Ustawa w sposób wyczerpujący wskazuje kto był uprawniony do złożenia  wniosku:

Jeśli zatem w związku z powyższym czujesz się niesprawiedliwie potraktowany decyzją odmowną, zapraszam do kontaktu – Kontakt

action-adult-affection-339620

Art. 5 [Wniosek o wypłatę rekompensaty]

9. Przedsiębiorstwo wypłacające odmawia w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odmowy, wypłaty rekompensaty, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona.
10. Od odmowy, o której mowa w ust. 9, przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.
Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu

Koszty zastępstwa adwokackiego w sprawach cywilnych – aktualny stan prawny 2018

bank-notes-blur-close-up-164474.jpgWynagrodzenie adwokata za korzystanie z jego usług zazwyczaj ustalają strony. Kiedy jednak zdecydujesz się na zastępstwo przez profesjonalnego pełnomocnika w przypadku wygranej sprawy przysługuje Ci zwrot kosztów z tym związanych według ustalonych przepisami prawa stawek. W 2018 roku stawki kształtują się w sposób przedstawiony poniżej…

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest regulowana poprzez rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.:

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia radców prawnych

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia adwokatów

Powyższe dokumenty określają kwoty, jakie strona przegrywająca proces (np. o zapłatę) będzie musiała zwrócić zwycięzcy – oprócz samej należności względem wierzyciela. Co istotne – są to stawki „minimalne” – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, sąd może przyznać np. dwukrotność wskazanych stawek. Maksymalnie może być to sześciokrotność stawki minimalnej.

I tak poniżej przedstawiam skrót Rozporządzeń, w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Wynoszą one odpowiednio przy tej wartości:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.
  Jeśli sprawa sądowa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty (a więc w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym) stawki minimalne – również uzależnione od wartości przedmiotu sporu – wynoszą odpowiednio 75 % w/w kwot tj.:
 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 – sprawy rodzinne

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł; a jeśli rozwód orzekany jest z winą małżonków – 1080 zł
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł
 • przysposobienie – 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.
 • jeśli w postępowaniu sądowym dokonywany jest podział majątku małżonków, to wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest ustalana na podstawie wartości majątku ulegającego podziałowi. Jeśli małżonkowie będą zgodni w swoich oczekiwaniach – wówczas koszty mogą stanowić jedynie 50 % ustalonej kwoty kosztów.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 – prawo rzeczowe

Niektóre stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (np. dotyczące własności nieruchomości) również są określane ryczałtowo, jak np. sprawy:

 • o rozgraniczenie – 720 zł;
 • dotyczących służebności – 480 zł;
 • o naruszenie posiadania – 320 zł;
 • o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;
 • związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;
 •  w sprawach o o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym oraz o zniesienie współwłasności koszty zastępstwa procesowego ustala się na podstawie wartości określonego prawa.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 – prawo spadkowe

W sprawach spadkowych określono stawką minimalną na poziomie 120 zł (za zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych, stwierdzenie nabycia spadku) – chyba, że przedmiotem postępowania jest ważność testamentu, wówczas wzrasta ona do 720 zł.

W sprawach dotyczących działu spadku stawka jest ustalana od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Jeśli wszyscy uczestnicy działu spadku są zgodni (nie ma między nimi sporu), również i w tym wypadku wysokość stawki jest zmniejszana o połowę.

Ponadto w przypadku niesatysfakcjonującego dla Państwa wyroku, oraz odwołaniem się od niego, stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

 • przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 • przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

 • przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam ad- wokat – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 • przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.